BeeKrowd

Cảnh báo rủi ro đầu tư

Đầu tư vào các startups ở giai đoạn đầu có thể mang lợi nhuận đột biến cho nhà đầu tư, tuy nhiên cũng hàm chứa rất nhiều rủi ro và thách thức mà nhà đầu tư phải nhận thức được. Nếu nhà đầu tư chọn và đầu tư vào các startups trên BeeKrowd, nhà đầu tư cần nhận thức và chấp nhận với những rủi ro dưới đây

1.Rủi ro mất khoản đầu tư

Việc kinh doanh của các công ty startups luôn mang tính rủi ro cao và xác suất mà khoản đầu tư giảm giá trị thường cao hơn việc nhà đầu tư tìm thấy được lợi nhuận. BeeKrowd khuyến cáo bạn không nên đầu tư nhiều hơn khoản mà bạn có thể chấp nhận mất đi, đặc biệt là việc mất đi có thể ảnh hưởng xấu đến các kế hoạch tài chính quan trọng của bạn.

2.Tính thanh khoản thấp

Hầu hết các khoản đầu tư trong danh mục của BeeKrowd có tính thanh khoản rất thấp. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư không dễ dàng mua bán, chuyển nhượng lại cổ phần mà họ nắm giữ tại công ty startups như thị trường chứng khoán. Ngay cả đối với các công ty startups thành công thì khoản đầu tư của nhà đầu tư cũng mang tính thanh khoản thấp.

3.Startups hiếm khi chia cổ tức

Những startups rất hiếm khi trả cổ tức. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư sẽ hiếm khi nhận được cổ tức thông qua việc chia trả lợi nhuận của các công ty startups. Ngay cả đối với các công ty startups thành công thì phải mất vài năm sau thời gian nhà đầu tư góp vốn mới có khả năng của việc chia cổ tức cho cổ đông.

4.Pha loãng

Các khoản đầu tư trên BeeKrowd sẽ có rủi ro bị pha loãng. Điều này có nghĩa là nếu công ty startups huy động vốn sau đó thì việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ pha loãng (làm giảm) cổ phần mà nhà đầu tư sở hữu. Những cổ phiếu mới này còn có thể có quyền lợi vượt trội hơn so với cổ phiếu mà nhà đầu tư nắm giữ.

5.Cảnh báo về việc đa dạng hoá danh mục đầu tư.

Khoản đầu tư vào các công ty starups nên là một phần nằm trong danh mục đầu tư được đa dạng hoá để giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư. Điều này cũng có nghĩa là nhà đầu tư chỉ nên dành một khoản nhỏ để đầu tư vào các startups bên cạnh những khoản đầu tư khác dành cho các loại hình an toàn hơn và thanh khoản tốt hơn. Bên cạnh đó, ngay cả khi đầu tư vào các startups, nhà đầu tư cũng nên dàn trải đầu tư vào nhiều loại hình startups ở các lĩnh vực kinh doanh khác nhau thay vì tập trung cho một, hai công ty.